Magyar | English

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
Főoldal
Közérdekű adatok
Térség
Szálláshelyek
Eladó lovak
Árverés
Lovas szolgáltatások
Szilvásváradi Lovassport Klub Egyesület
Eseménynaptár
Galéria
Elérhetőség
Sajtó
Szekciók
Ménesgazdaság
Lipicai
Gidrán
LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT

 

Látogatási szabályzat

 

 

FÜGGELÉK

az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, rendezvényei látogatási szabályairól

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (továbbiakban: Ménesgazdaság) által üzemeltetett valamennyi a látogatók számára megnyitott létesítményben (ménesudvar, stadion, múzeum, fedeles lovarda, stb.) történő látogatás és az ott tartott rendezvények esetén az általános működési szabályokon felüli (továbbiakban: Házirend) rendelkezései az alábbi szabályokkal egészülnek ki:

I. Általános szabályok

1. A látogató a Ménesgazdaság területére történő belépéssel – ráutaló magatartással – magára kötelezőnek ismeri el a Házirend, illetve a jelen Függelék rendelkezéseit.

2. A Látogató tudomásul veszi, hogy egyes rendezvények belépőjegy megváltása esetén látogathatók, mely esetben a belépés feltétele az érvényes belépő felmutatása.

3. A Ménesgazdaság az ingyenesen látogatható rendezvényei esetén, saját döntése alapján előzetes regisztrációhoz kötheti a belépést, mely esetben a belépés feltétele a regisztráció visszaigazolásának felmutatása (nyomtatott, vagy elektronikus formában). A előzetes regisztrációval, a jelentkező elfogadja a rendezvény látogatásának jelen szabályit és a Ménesgazdaság vonatkozó Adatvédelmi szabályzatát. A regisztrációval szerzett belépési jogosultság, nem ruházható át sem viszterhesen, sem ingyenesen más személyre.

4. A látogató tudomásul veszi, hogy a szervező a 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelő módon személy-és vagyonvédelmi tevékenységet végez a rendezvény területén.

5. A látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt róla kép-és hangfelvétel készíthető, mellyel kapcsolatban semmilyen igényt nem jogosult a szervezővel szemben támasztani.

6. A rendezvényen kizárólag olyan személy jogosult részt venni, aki nem áll a IV. pont szerinti kitiltás hatálya alatt.

7. A jelen függelékben nem szabályozott kérdésekben a Házirend, az eseti rendszabályok, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései kerülnek alkalmazásra.

II. A beléptetés szabályai

1. A rendezvény területére tilos behozni szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a rendezvény megtartását, továbbá mások személyi és vagyonbiztonságát, vagy a rendezvény zavartalan lebonyolítását veszélyezteti.

2. A látogató kizárólag harci kutyának nem minősülő kutyát jogosult behozni. A behozott kutyát köteles a rendezvény teljes idején pórázon tartani, indokolt esetben szájkosarat helyezni rá. Kutyán kívül egyéb állatot a rendezvény területére tilos behozni.

3. A látogató tudomásul veszi, hogy a szervező jogosult a beléptetéskor a fentieket ellenőrizni, így különösen a csomag tartalmának bemutatására felszólítani, a ruházatot, csomagot átvizsgálni.

4. A látogató tudomásul veszi, hogy a rendező és jogosult a belépést – akár az érvényes belépőjegy, regisztráció ellenére is – megtiltani, amennyiben a látogató a fenti ellenőrzésben való közreműködést megtagadja, illetve ha a fentiek szerint nem engedélyezett tárgyat, állatot kísérel meg a rendezvény területére bejuttatni.

5. A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozáskor történő visszaadásról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a rendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

6. A látogató tudomásul veszi, hogy egyes területrészekre (pl. VIP, Étterem) a belépés, illetve tartózkodás kizárólag megfelelő ruházat viselése (ún. dress code) esetén lehetséges. A megfelelő öltözetről a szervező az előzetes meghívóban ad tájékoztatást. A szervező ezt jogosult ellenőrizni, és jogosult megtagadni a belépést, amennyiben az előírt feltételeknek a látogató ruházata nem felel meg.

III. A rendezvény területén irányadó szabályok

1. A látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvény teljes ideje alatt köteles tartózkodni a Ménesgazdaság méltóságát sértő, veszélyeztető, továbbá a vagyonbiztonságot, a többi látogató kulturált szórakozását sértő, veszélyeztető, vagy egyébként megbotránkoztató magatartástól.

2. A látogató nem jogosult belépni a üzemi területre, versenyüzem részét képező külön megjelölt területekre, így különösen az istállótérbe, üzemi területekre. A látogatóktól elzárt területeket a szervező egyértelmű módon megjelöli.

3. A Ménesgazdaság az adott rendezvény sajátosságától függően további látogatási szabályokat hozhat, mely szabályokról az adott rendezvényre történő belépéskor további tájékoztatást nyújt.

4. A szervező jogosult a rendezvény teljes ideje alatt valamennyi területrészen ellenőrizni a jelen látogatási szabályzat betartását.

5. A látogató tudomásul veszi, hogy a dohányzás kizárólag a kijelölt helyeken lehetséges.

6. A látogató köteles betartani a szervező által előírt biztonsági szabályokat.

7. A látogató vállalja, hogy a rendező felhívására igazolja a személyazonosságát.

8. A látogató tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tartja be a jelen függelékben foglalt szabályokat, úgy a szervező, annak betartására felszólíthatja, a felszólítás ellenére tovább folytatott jogellenes tevékenység esetén jogosult a rendezvényről eltávolítani. A szervező az eltávolítandó személyt felszólítja a személyazonossága igazolására. Amennyiben a látogató ennek a kötelezettségének önként nem tesz eleget, úgy a szervező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében, mely esetben a rendőrség kiérkezéséig, de legkésőbb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a szervező az eltávolítandó személyt visszatarthatja.

9. A látogató tudomásul veszi, hogy a szervező jogosult a rendezvényt megszakítani, illetve felfüggeszteni, amennyiben az bármely okból kifolyólag a látogatók testi épségének, életének, illetve a létesítmény megóvásának érdekében szükséges.

IV. Kitiltás

1. Szervező jogosult a jelen szabályokat súlyosan megszegő látogatót az általa a jövőben szervezett rendezvényekről kitiltani.

2. A kitiltott személy a kitiltás hatálya alatt a szervező rendezvényeit nem látogathatja, a Ménesgazdaság területére nem léphet be.

3. A kitiltás a jogsértés súlyától függően egy hónaptól három évig terjedő időszakra szólhat.

4. A kitiltásról szóló határozat az alábbiakat tartalmazza: a kitiltott személy nevét és lakcímét, a kitiltás hatályát,        a kitiltás alapjául szolgáló cselekmény rövid megjelölését, jogorvoslati tájékoztatást.

5. A kitiltásról szóló határozat a kitiltott személy részére közvetlenül is megküldésre kerül, továbbá közzétételre kerül a www.menesgazdasag.huoldalon.

6. A kitiltásról szóló határozat meghozatalára a szervező megbízott rendezvényfelelőse jogosult.

7. A kitiltással szemben fellebbezésnek van helye annak közlésétől számított 30 napon belül. A fellebbezést a szervező mindenkori igazgatója bírálja el, akinek a határozatával szemben további jogorvoslatnak nincsen helye. A fellebbezést 3 példányban kell benyújtani a Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (3348. Szilvásvárad, Egri út 16.) részére címezve. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

8. A kitiltás a közléssel hatályba lép, a jogorvoslat előterjesztése a végrehajtásra nem bír halasztó hatállyal.

V. Parkolás szabályai

1. Látogató tudomásul veszi, hogy parkolni kizárólag a kijelölt parkolóhelyeken, azok erejéig lehetséges.

2. Látogató tudomásul veszi, hogy Szervező jogában áll annak eldöntése, hogy díjazás ellenében teszi-e lehetővé a parkolók használatát.

3. Látogató tudomásul veszi, hogy a parkolás során köteles a parkoltatást végző biztonsági személyzet utasításait követni.

4. Látogató tudomásul veszi, hogy a parkolás saját felelősségre történik: Szervező semmilyen felelősséggel nem tartozik a parkolás során keletkezett károkért, így különösen nem felelős semmilyen lopásért, rongálásért, viharkárért, illetve lehulló ágak, kiálló gyökerek okozta károkért.

 

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

 

 
ESKÜVŐI FOGAT SZOLGÁLTATÁS

Kettes -, négyes - illetve ötösfogattal esküvői fogat szolgáltatást vállalunk.

 

Aktualitások